Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการนำผลการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2563 มาขยายผลอย่างรูปธรรม
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการนำผลการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2563 มาขยายผลอย่างรูปธรรม (3 เม.ย. 63) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการนำผลการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2563 มาขยายผลอย่างรูปธรรม ครั้งที่ 2 ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting เพื่อติดตามการนำผลการประชุมสัมมนาวิชาการมาขยายผลอย่างรูปธรรม ตามประเด็นนโยบาย กลุ่มที่ 1 การบูรณาการ กลุ่มที่ 2 นวัตกรรม กลุ่มที่ 3 คุณภาพงานก่อสร้าง กลุ่มที่ 4 ความปลอดภัยในสายทาง ทช. กลุ่มที่ 5 การเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย กลุ่มที่ 6 การพัฒนาบุคลากร กลุ่มที่ 7 การทำงานเพื่อประชาชน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 11 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content