Menu
home
>>
รทช. ประชุมหารือแผนการจัดฝึกอบรมบุคลากรกรม
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือแผนการจัดฝึกอบรมบุคลากรกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย ( 3เม.ย.63) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมหารือแผนการจัดฝึกอบรมบุคลากรกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย เพื่อพิจารณาการอบรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย โครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุในโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท ( Road safety Management : RSMS ) โดยมีนายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม ผู้แทนจากสำนักอำนวยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องสมุด กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content