Menu
home
>>
ทช.ประชุมความคืบหน้าการนำยางพารามาจัดทำอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
ทช.ประชุมความคืบหน้าการนำยางพารามาจัดทำอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
กรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการนำยางพารามาจัดทำอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัย (30 มี.ค. 63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการนำยางพารามาจัดทำอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัย ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามความคืบหน้าในการนำยางพารามาปรับใช้ ตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้นำเสนอความคืบหน้าในการศึกษาและทดสอบยางพาราหุ้มแท่งคอนกรีตแบริเออร์ ( Rubber Fender Barrier) และเสาหลักนำทาง Flexible Guide Post ซึ่งมีผลการทดสอบทั้งในประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ สร้างความปลอดภัยตามค่ามาตรฐานสากล NHTSA เป็นที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความคืบหน้าการใช้ยางพารา ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท มีนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) และคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content