Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔-ลาดกระบังจ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔-ลาดกระบังจ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ (๒๓ มี.ค.๖๓) นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ (สัญญาที่ ๑) ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้เน้นย้ำ ให้ระมัดระวังโรค COVID – ๑๙ และให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันตามนโยบาลของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายเตือนและไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่โครงการฯ ให้ครบถ้วน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบเรื่องฝุ่นละออง (PM ๒.๕) ในพื้นที่โครงการฯ โดยมีนายสมบัติ พรพรหมประทาน นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักก่อสร้างทาง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามบินให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่เป็นเขตการค้า อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศ
Scroll Up Skip to content