Menu
home
>>
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งเจัาพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งเจัาพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประกาศรับสมัคร ต.นายช่างเครื่องกล ต.เจ้าพนักงานสื่อสาร และต.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ประกาศรับสมัคร ต.สถาปนิกและตำแหน่งนายช่างโยธา

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content