Menu
home
>>
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

อื่นๆ

สำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจติดตามโรงงานผลิตป้ายจราจร จังหวัดนครราชสีมา ให้การแนะนำและสาธิตการผลิตป้ายจราจร ของโรงงานฯ ซึ่งค่ามาตรฐานสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของป้ายจราจรเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด อาทิ ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน และป้ายบังคับ โดยดำเนินการแจกจ่ายป้ายจราจรให้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบททั้วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content