Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
(16 มี.ค. 63) นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1 เพี่อพิจารณาการจัดตั้งหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาจะหลวย สังกัดแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประจำปี 2563 และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ขอนแก่น โพธาราม วัดโบสถ์ ทั้งนี้รองอธิบดีได้เน้นย้ำ เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 การดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 11 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content