Menu
home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(9 มี.ค.63) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมติดตามงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง แผนคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ก่อนเข้าประชุมได้มีการวัดไข้ และติดสติกเกอร์ผู้ผ่านการวัดไข้ จัดแอลกอฮอล์แบบเจลมาให้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
Scroll Up Skip to content