Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์
นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน
(26 ก.พ. 63) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงจากถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก) ครั้งที่ 15 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ โดยมีนายจุติ ใคร่ครวญ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักก่อสร้างสะพาน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้แล้ว สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตปริมณฑล ซึ่งเดิมถนนกัลปพฤกษ์มี 4 ช่องจราจร เพิ่มเป็น 6 ช่องจราจร(ไป-กลับ) มีจุดเริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ไปสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์บริเวณสวนเลียบ ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตทางเดิม เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า ปรับปรุงคอสะพานตลอดเส้นทาง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจรที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ วิศวกรใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการฯ ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content