Menu
home
>>
รทช ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม จ.กระบี่
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม จ.กระบี่ (25 ก.พ.63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร นายดำรงศักดิ์ คงช่วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม สังกัดแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโครงข่ายใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองท่อม เหนือคลอง ลำทับ เขาพนม เกาะลันตา มีถนนในโครงข่าย จำนวน 21 สายทาง สะพาน 40 แห่ง สะพานชุมชน 6 แห่ง และไฟฟ้าแสงสว่าง 1,057 ต้น ทั้งนี้มีนายอุทิศ คุ่มเคี่ยม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายละเอียดในภาพรวม สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการดำเนินการของหมวดฯ และให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชน ตลอดจนได้เน้นย้ำให้คอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ ทั้งในช่วงภัยแล้งและอุทกภัย นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อปรับทัศนียภาพในหมวดฯให้ร่มรื่น อันจะส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าหน้าและประชาชนผู้มาติดต่ออีกด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content