Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมโครงการก่อสร้างในอนาคต
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

(25 ก.พ.63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร และคณะ ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) และหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วยแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ แขวงทางหลวงชนบทตรัง แขวงทางหลวงชนบทพังงา แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง และแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ซึ่งมีถนนในความรับผิดชอบรวม 156 สายทาง

สำหรับการตรวจติดตามดังกล่าว รองอธิบดีฯได้มอบนโยบายหลัก ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2563 ให้เป็นไปตามแผนและ
ให้เตรียมความพร้อมงบประมาณประจำปี 2564 โดยให้ความสำคัญกับถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
การรองรับในเรื่องการถ่ายโอนถนนท้องถิ่น การดูแลถนนในความรับผิดชอบให้ไร้หลุมบ่อ และการปลูกต้นไม้บนสายทางหลวงชนบท 68,000 ต้น ทั่วประเทศ รวมถึงการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและการปฏิบัติภารกิจให้ทันท่วงที

ในส่วนของปีงบประมาณ 2563 และ 2564 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) มีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ,โครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา (อุโมงค์ลอด) ตำบลเกาะกลาง ถึง ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ , โครงการก่อสร้างถนนสาย ข9 และ ค3 ผังเมืองรวมชุมชน โคกกลอย-ท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา , โครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง ถึง ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ , โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ ซึ่งได้สั่งการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลเรื่องที่พักของเจ้าหน้าที่ให้ดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ดูแลผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพัก สถานที่ราชการ ห้ามมิให้มีมีอาวุธ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ มีนายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมและนำเยี่ยมชมสำนักงานฯ
ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content