Menu
home
>>
สทช.7 ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รทช.ประชุมคณะกรรมการในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ                ( โครงการก่อสร้างสะพาน ) สาย อบ.3054 แยกทล.217-บ้านเสาเล้า อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเจริญ อุปการ ฝ่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ,นายสาโรจน์ นาท้าว นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับจ้าง และชาวบ้านร่วมประชุมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ ให้ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.4022 แยก ทล.2043 – บ.กอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.3064 แยก ทล.214 – บ.ธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

Scroll Up Skip to content