Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ 2563
นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 (11 ก.พ. 63) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. และแนวทางการตรวจติดตามของคณะอนุกรรมการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content