Menu
home
>>
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบท
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบท

img-200212152323

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ)

Scroll Up Skip to content