Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT – ITA ) ของกรมทางหลวงชนบท
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT – ITA ) ของกรมทางหลวงชนบท ( 12 ก.พ.63 ) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT – ITA ) ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( ครั้งที่ 1 ) เพื่อพิจารณารายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เกณฑ์การประเมินคุณธรรม แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 4 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ
Scroll Up Skip to content