Menu
home
>>
รทช.ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
(12ก.พ.63) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมทางหลวงชนบท โดยชี้แจงการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วเกิดผลเป็นรูปธรรม ข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนผู้ร้องและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ทั้งนี้ มีนายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต นางสาววิภา ธัญญเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง นายคึกฤทธิ์ กวางแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร สำนักฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องรับรองประชาชน (GECC ) กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ
Scroll Up Skip to content