Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท ในเรื่องที่ไม่ได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี คณะที่ 3 ครั้งที่ 4
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท ในเรื่องที่ไม่ได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี คณะที่ 3 ครั้งที่ 4

(9 ธ.ค. 62) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท ในเรื่องที่ไม่ได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี คณะที่ 3 ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาขออนุญาตวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท จังหวัดชลบุรี สายทาง ชบ.3061, ชบ.5103 ,ชบ.3018 จังหวัดฉะเชิงเทรา สายทาง ฉช.3003 , ฉช.3013 ฉช.3015 , ฉช.3019 และจังหวัดระยอง สายทาง รย.3013, รย.2026 ,รย.2015 พร้อมพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตในเขตทางหลวงชนบท จังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.3009 และขออนุญาตก่อสร้างถนนทดแทนน้ำท่วมในเขตทางหลวงชนบท จังหวัดชลบุรี สายทาง ชบ.5108 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

ประมวลภาพ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท ในเรื่องที่ไม่ได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี คณะที่ 3 ครั้งที่ 4 

Scroll Up Skip to content