ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการดูแลควบคุมถนนสายสำคัญ (วางโครงข่ายรับ - ส่ง สื่อสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์