แนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route)