แผนที่รายสำนัก

 สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)                                                   29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 ทช.ที่ 2 (สระบุรี) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 11 สุราษฎร์ธานี) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 12 (สงขลา) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 14 (กระบี่) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 17 (เชียงราย) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 พื้นที่รับผิดชอบรองกฤชเทพ สิมลี 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 พื้นที่รับผิดชอบรองมานพ สุสิงห์ 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 พื้นที่รับผิดชอบรองประศักดิ์ บัณฑุนาค 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 พื้นที่รับผิดชอบวิศวกรใหญ่โกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 พื้นที่รับผิดชอบวิศวกรใหญ่วิศว์ รัตนโชติ 29 มิ.ย. 60  15.45 น.
 พื้นที่รับผิดชอบวิศวกรใหญ่สุพร เตไชยา 29 มิ.ย. 60  15.45 น.