รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
อีเมล
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5555 0-2551-5999 dirgen@drr.go.th
นายมานพ  สุสิงห์
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5791-5792 02-551- 5793 depgen1@drr.go.th
นายประศักดิ์  บัณฑุนาค
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5174 -75 02-551-5174 depgen2@drr.go.th
นายสมัย  โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-55789-90   depgen3@drr.go.th
นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง 0-2551-5635 0-2551-5635 chiefeng@drr.go.th
นายวิศว์  รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน 0-2551-5635 0-2551-5635 ce_maintenance@drr.go.th
นายสุพร เตไชยา วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ 0-2551-5431 0-2551-5431  
นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 0-2551-5073 0-551-5075 secretary@drr.go.th
นายนุกูล   คงวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 0-2551-5031 0-2551-5032 legal@drr.go.th
นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง 0-2551-5599 0-2551-5615 road@drr.go.th
นายปฐม  เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน 0-2551-5533 0-2551-5534 bridge@drr.go.th
นายอภิชา  เก่งวิทยาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร 0-2551-5090 0-2551-5090 mec@drr.go.th
นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการการสำนักบำรุงทาง 0-2551-5238 0-2551-5234 maintenance@drr.go.th
      -  นายเผชิญ  คงทุง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ 0-2887-7479 -  
      -  นายรัฐ หอมบุหงา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ 0-2551-5217 0-2551-5217  
      -  นายสุพจน์ แจ้งยอดสุข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ 0897974121    
      -  นายธวงชัย วิจิตรวรรณพัสดุ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์ 0-2585-4668 0-2585-4668  
นายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม 0-2551-5953 0-2551-5948 training@drr.go.th
นายสมบูรณ์  กนกนภากุล ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา 0-2551-5477 0-2551-5478 research@drr.go.th
นายสุพน  เดชพลมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 0-2551-5207 0-2551-5206 localroaddev@drr.go.th
นายสานิตย์ ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ 0-2551-5458 0-2551-5458 design@drr.go.th
นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย 0-2551-5300 0-2551-5301 trafficsafety@drr.go.th
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒน ผู้อำนวยการกองแผนงาน 0-2551-5687 0-2551-5684 plan@drr.go.th
นายณฐพนธ์  เดชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0-2551-5041 0-2551-5041 itc@drr.go.th
นายพฤษภ  ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร 0-2551-5929 0-2551-5928 opdc@drr.go.th
นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 0-2551-5729 0-2551-5735 internalaudit@drr.go.th
นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 0-2551-5711   rsa@drr.go.th
นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 0-2551-5938   deac@drr.go.th
นายจิรนันท์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 0-2192-3380 0-2192-3380-1 drr1@drr.go.th
  -  นายภาคภูมิ  ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 0-2192-3139 0-2192-3319 pathumthani@drr.go.th
  -  นายลัทธวุฒิ สุขจุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 0-2330-1022 0-2330-1021 samutprakan@drr.go.th
  -  นายจีระพงษ์  ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา 0-3532-8712 0-3525-1780 ayutthaya@drr.go.th
       -  นายศิริพจน์ กาญจนารักษ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนา 0-3520-1145 0-3520-1145  
  -  นายนิจ  เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 0-3569-2117 0-3569-2117 angthong@drr.go.th
  -  นายเสมา เบ้าพูนทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 0-2447-7873 0-2447-7874 nonthaburi@drr.go.th
นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 0-3622-5226 0-3622-5240 drr2@drr.go.th
  -  นายพรพุฒ  นัทธี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี 0-3622-5226 0-3622-5240 saraburi@drr.go.th
     -  นายมรกต สุคันธมาลัย ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์ 0-3673-0311 0-5647-6539 chainat@drr.go.th
  - นายชัยบูรณ์  แจ่มศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท 0-5647-6539 0-5647-6539 chainat@drr.go.th
     -  นายศักดา โม่ทิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหันคา 0-5640-7427    
  -  นายอิทธิกร ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงนทางหลวงชนบทสิงห์บุรี 0-3652-4594 0-3651-2240 singburi@drr.go.th
  -  นายณัฐวุฒิ  ธีระเสถียรโสภณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 0-3641-2660 0-3642-1683 lopburi@drr.go.th
     -  นายพงศ์ภัค  ม่วงทิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล 0-3645-2205 0-3645-2205  
     -  นายชูชาติ  ชุนพงศ์ทอง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง 081-972-0508    
     -  นายสุชาติ อินทร์เผ่า ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม 081-1780-3400    
นายชัชวาล  ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 0-3820-1138 ต่อ 118 0-3820-2071 drr3@drr.go.th
-  นายพิชิต หุ่นศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 0-3820-2043 0-3820-2045 chonburi@drr.go.th
     -  นายคลังวิช์ อุทัยเรือง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงบางละมุง 0-3810-0739    
     -  นายไพฑูรย์ ยิ้มแย้มแสง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงบทบ่อทอง      
  -  นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 0-3938-9066 0-3938-9251 chanthaburi@drr.go.th
     -  นายนพรัตน์  แย้มสุข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขาคิชฌกูฏ 0-3930-9988 0-3930-9988  
     -  นายพันธุ์พช ถินละออ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิศ - -
  -  นายมงคล ศุภนัตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 0-3861-7352 0-3861-7352 rayong@drr.go.th
     -  นายพิเชษฐ์   แสนศรี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงแกลง 0-3867-2059 0-3867-2059  
  -  นายประดิษฐ์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด 0-3951-2344 03951-2344 trat@drr.go.th
นายไกวัลย์  โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 0-3245-3288 0-3247-1353 drr4@drr.go.th
  -  นายทินกร คุณสมิตปัญญา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 0-3259-8282-4 ต่อ15 - petchaburi@drr.go.th
  -  นายไพบูลย์  เรืองยุวนนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ 0-3261-1368 0-3261-1940 prachuapkhirikhan@drr.go.th
     -  นายจิรพัฒน์ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก 085-265-6545 - -
  -  นายสุรชัย  ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร 0-3444-2521 0-3444-2522 samutsakhon@drr.go.th
  -  นายประทักษณ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 0-3233-2371-2 0-3233-2373 ratchaburi@drr.go.th
     -  นายจักรภัทร  วรวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง 0-3271-1061 - -
  -  นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 0-3475-6590 0-3475-4245 samutsonghram@drr.go.th
นายสมบูรณ์  ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 0-4437-0728-37 0-4437-0731 drr5@drr.go.th
  -  นายสนิท  รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 0-4432-7498-9 0-4432-7499 nakhonratchasima@drr.go.th
     -  นายธนะชัย  อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว 0-4432-7498 -  
     -  นายสุรพันธ์  สุคันธิน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง 0-4432-7498 -  
     -  นายอัครพัชร์  เทพเนาว์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย 0-4432-7498 -  
     -  นายธนายุทธ กลิ่นเชิดชู ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสี่คิ้ว 0-4432-7498 0-4432-7498  
     -  นายโอน เทียนทอง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราช 081-972-0508    
     -  นายนิยม กิจหนองสรวง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา    
  -  นายมงคล ดัชนีย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 0-4482-1990 0-4482-1990 chaiyaphum@drr.go.th
     -  นายสมชาติ ฐิติกรกุล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียว 089-679-8226 089-679-8226  
     -  นายสมัคร  แก่นชัยภูมิ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่ 089-280-9527 089-280-9527  
  -  นายวิทย์  วรวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 0-4461-1502 0-4461-1502 buriram@drr.go.th
     -  นายสมัย  ปามุทา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุธไธสง 0-4432-7498 0-4432-7498  
     -  นายประสพ  บุญอินทร์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย 0-4461-1502, 0-4461-1502  
     -  นายประจวบ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ 0-4461-1502 0-4461-1502
  -  นายพิสิษฐ์  เสาวรัจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 0-4451-4054 0-4451-4054 surin@drr.go.th
     -  นายเฉียบวุฒิ อ่อนยิ่ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสนม 0-4451-4054 0-4451-4054  
     -  นายทศพร  จะมัวดี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสังขะ 0-4451-4054 0-4451-4054  
นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 0-4337-9485 0-4337-9485 drr6@drr.go.th
  -  นายประจักษ์  รัตนมณี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 0-4337-9483,9485 0-4337-9483 khonkaen@drr.go.th
     -  นายพีรพงค์ วงษ์วชิรโชติ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพล 0-4321-0120 0-4321-0120  
     -  นายสมศักดิ์  ฉัตรจุฑามณี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองเรือ 0-4321-0238 0-4321-0238  
     -  นายวีระศักดิ์ สุขโข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง 0-4337-9483,9485    
  -   นายก้องพิภพ  อารยรังศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 0-4362-4164 0-4362-4164 roiet@drr.go.th
     -  นายราชัน ชมภูบุตร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ 0-4362-4966 0-4362-4966  
     - นายประสิทธิ์ พันภูงา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ - -  
     -  นายเริงศักดิ์  กระจ่างจันทร์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนทอง 0-4357-2266 0-4357-2266  
     -  นายบัลลังค์ ตระกูลไพศาล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเกษตรวิสัย      
  -  นายสุพจน์  ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 0-4371-1078 0-4371-1078 mahasarakham@drr.go.th
     -  นายโสภา ลาบุตร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาดูน 0-4371-1078 0-4371-1078  
  -  นายเกษม  สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย 0-4281-1571 0-4281-1571 loei@drr.go.th
     -  นายวิรัช พลชำนาญ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหิน - -  
นายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 0-4531-4702 ต่อ 201 0-4531-4702 drr7@drr.go.th
  -  นายบุญเพ็ง  สืบภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 0-4531-7127 0-4531-7127 ubonratchathani@drr.go.th
     -  นายวราวุฒิ  วงค์มั่น ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบ 090-191-242 090-191-2420  
     -  นายยุทธศักดิ์ จันทะวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตระกาลพืชผล 0-4531-4702 0-4531-4702  
     -  นาพิษณุ  พูนไนย์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดม 0-4586-6044 0-4586-6044  
     -  นายอนุวัต  เอี่ยมฉิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลมังสาหาร 0-4531-4702 0-4531-4702  
     -  นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ      
     -  นายยงยุทธ พุฒพวง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี      
  -  นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 0-4561-1565 0-4561-2604 sisaket@drr.go.th
     -  นายวีระศักดิ์ วงศ์หาญ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ 0-4581-0716 0-4581-0717
     -  นายสุริยันต์  ศรีพิธาธนสกุล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย 0-4569-1078 0-4569-1078
     -  นายวันเสาร์ อกอุ่น ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์      
     -  นายอุทัย  ศรีสวาท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ 081-977-8478 -  
  -  นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ 0-4552-3504 0-4552-3504 amnatcharoen@drr.go.th
  -  นายปรีชา  มูลสาร ผู้อำนวยการแขวทางหลวงชนบทยโสธร 0-4571-2450 ต่อ 12 - yasothon@drr.go.th
     -  นายวิฑูร ประทุมชาติ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสิงนกทา      
นายทักษิณ  บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 0-5626-7006 0-5626-7581 drr8@drr.go.th
  -  นายลิขิต  ทิฐิธรรมเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 0-5680-2720 0-5680-2721 nakhonsawan@drr.go.th
  -  นายชาติชาย ฉ่ำคำ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครวรรค์      
  -  นายตุล ศรีบุรี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย      
  -  นายเฉลิมพล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะโก      
  -  นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร 0-5571-0031 0-5571-0032 kamphaengphet@drr.go.th
  -  นายสุวัฒน์ คูหาเลิศ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองขลุง      
  -  นายธนรัตน์ ธารา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททรายทองวัฒนา      
  -  นายอนุเทพ อุตมกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 0-5698-2627 0-5698-2628 uthaithani@drr.go.th
     -  นายวิโรจน์ เหล่าเขตกิจ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบ้านไร่ 0-5698-2627 0-5698-2628 banrai@drr.go.th
     -  นายเฉลิม จันทร์ป๊อก ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทัยธานี      
  -  นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก 0-5551-1562 ต่อ 18 - tak@drr.go.th
     -  นายทรงศักดิ์ แจ่มปัญญา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด - -  
  -  นายอำนาจ  หงษ์แสนยาธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 0-5669-7217 0-5669-7215 phichit@drr.go.th
     -  นายวีรชน สิบสายทอง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบึงนาราง      
     -  นายศุภวิชญ์  สกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก 0-5661-9852 0-5661-9852  
นายเจริญ  พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 0-5542-8239 0-5542-8238 drr9@drr.go.th
  -  นายพจรินทร์  โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 0-5541-1317 - uttaradit@drr.go.th
  -  นายพจนารถ  เลาศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 0-5561-1362 0-5561-0499 sukhothai@drr.go.th
  -  นายสามารถ เพิ่มตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 0-5531-2730 0-5531-2731 phitsanulok@drr.go.th
  -  นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 0-5671-1471 ต่อ 109 - phetchabun@drr.go.th
     -  นายสุวิทย์  สุทธิประภา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรี      
     -  นายบุญนาค อิ่มจันทร์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก      
นายสว่าง รัตนนรา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 0-5383-5010 0-5383-5009 drr10@drr.go.th
  -  นายกชกร  โง้วศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 0-5322-1646 0-5322-2190 chiangmai@drr.go.th
     -  นายนิเวศน์  สุยะ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่700ปี 0-5332-1027 -  
     -  นายสราวุธ กรัณย์วัฒนกุล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทฝาง 0-5334-6763 -  
     -  นายสนธยา หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมทอง      
  -  นายพันธ์เกษม ไหลสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 0-5361-2162 0-5361-2182 maehongson@drr.go.th
     -  นายสาธิต  คันธะวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง 05368-3360 -  
  -  นายยุทธศักดิ์  ต่อโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง 0-5422-8654 0-5422-8652 lampang@drr.go.th
     -  นาย ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาว 0-5420-9530 -  
  -  นายอารักษ์  เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน 0-5310-2525 - lamphun@drr.go.th
     -  นายอภิชาติ จันต๊ะวารี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้ - -  
นายทวี  สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 0-7740-5292 -5 0-7740-5292-95 drr11@drr.go.th
  -  นายมงคล  ภู่เจริญโภคา  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฏร์ธานี 0-7727-5201-202 0-7727-5202 suratthani@drr.go.th
  -  นายสุวิทย์  ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 0-7537-8795 - nakhonsithammarat@drr.go.th
     -  นายสมโชค  บุญยก ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอน 089-291-8349 -  
     -  นายสมหมาย ปานเกลี้ยง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเชียรใหญ่ 0-7638-6133 -  
     -  นายสาคร ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสิชล - -  
  -  นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง 0-7786-2096 0-7786-2096 ranong@drr.go.th
  -  นายสมเกียรติ  ตระกูลฮุน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชุมพร 0-7764-2944 0-7764-2943 chumphon@drr.go.th
     -  นายวิรัตน์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหลังสวน 0-7764-2944 -  
นายโชค  นวลได้ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 0-7425-1159 0-7425-1159 drr12@drr.go.th
  -  นายโกศล  กาญจโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา 0-7424-0070 0-7424-0070-2 songkhla@drr.go.th
     -  นายมงคล  มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาทวี 0-7424-0070 -  
     -  นายปราโมทย์ พรหมวิจิต ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสทิงพระ    
  -  นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 0-7353-2139 0-7353-2137
  -  นายอนุพงศ์  จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี 0-7341-4284 0-7341-4313 pattani@drr.go.th
     -  นายเฉลิม ทิพากรเกียรติ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสายบุรี 0-7341-4232 0-7341-4232
  -  นายรักชาติ บุหงาชาติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล 0-7472-4288 0-7472-2275 satun@drr.go.th
     -  นายสมชาย รัตนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทละงู      
  - นายชัยยุทธ เขียวจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยะลา 0-7320-3225 0-7320-4884 yala@drr.go.th
นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 0-3858-9645 0-3858-9643 drr13@drr.go.th
  -  นายจิรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 0-3885-1281 0-3885-1281 chachoengsao@drr.go.th
     -  นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะเกียบ 0-3850-2264 -
  -  นายสำราญ มีล่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 0-3762-5426-27 0-3745-2034 phrachinburi@drr.go.th
     -  นายสุรวัฒน์ พลายมี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกบินทร์บุรี - -  
  -  นายสำราญ  สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 0-3726-1618-8 - sakaeo@drr.go.th
     - นายสหัส โตวัฒนา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์ - -
     - นายสัมพันธ์ ดำทุ่งหงษ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทโคกสูง 0-3744-1906    
     - นายนพดล นรโคตร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสระขวัญ  
  -  นายอติราช วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก 0-3738-6206 0-3738-6206 nakhonnayok@drr.go.th
นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 0-7561-2598  0-7561-2603 drr14@drr.go.th
  -  นายอภิรัญ สุวรรณคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา 0-7646-0601-5 0-7646-0601-54 phangnga@drr.go.th
  -  นายธีรพร  จิระรัตนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 0-7627-3021-22 0-7627-3009 phuket@drr.go.th
  -  นายเจษฏา  วินสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 0-7558-2314 0-7558-2314 trang@drr.go.th
     -  นายภาณุรักษ์ เล็กมาก ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง      
  -  นายอนันต์  ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 0-7484-0446 0-7484-0556 phatthalung@drr.go.th
     -  นายยุพยงค์ รักนุ่น ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน 0-7484-0446
  -  นายธันว์  สินธวาลัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 0-7581-9808 0-7581-9809 krabi@drr.go.th
     -  นายอุทิศ  คุ่มเคี่ยม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม 0-7570-2819
นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 0-4229-5533 0-4229-5533 drr15@drr.go.th
  -  นายเรืองเดช  ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0-4229-0358 0-4229-0361 udonthani@drr.go.th
     -  นายนิติศาสตร์  สุวรรณเกษม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลย์รักษ์ 0-4225-8180 -
     -  นายชัยสถิตย์  ศรีมาบุตร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำโสม 0-4213-2258 -  
     -  นายสมเกียรติ  พรหมอารักษ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ 0-4291-0013 -  
  -  นายบุญเลิศ  สาฝ่าย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 0-4299-0517 0-4299-0635 nongkhai@drr.go.th
     -  นายวีระ ลามูลเทียร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเซกา - -  
  -  นายประดิษฐ  พฤติพรรลาย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 0-4231-2735 ต่อ12 - nongbualamphu@drr.go.th
     -  นายสิริพงษ์ อินทรักษา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง - -  
  - นายอนุชิต  ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 087-425-3535 - buengkan@drr.go.th
นายพีระพล ปั้นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 0-4381-5173 0-4381-1454 drr16@drr.go.th
  -  นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 0-4381-1598 - kalasin@drr.go.th
     -  นายสุภวัฒน์  มูลนาม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี 0-4389-4223
     -  นายฉัตรชัย  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยผึ้ง 0-4386-9390
     -  นายอรุณ  มูลภักดี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคำม่วง 0-4381-1643 ต่อ 28
  -  นายวิชัย พลอยกลม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 0-4261-4472 0-4261-4472 mukdahan@drr.go.th
  -  นายสมชาย   ชนะภัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 0-4297-2037 0-4297-2038 sakonnakhon@drr.go.th
      -  นายธวัช  พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสว่างแดนดิน 082-165-6599
      -  นายลิขิต  โพธิ์สุ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอากาศอำนวย 0-4279-9028
      -  นายสุทิพย์ขำทิพย์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวานรนิวาส - -  
  -  นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม 0-4251-2374 0-4251-2369 nakhonphanom@drr.go.th
      -  นายพิชิต  ธาตุวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสงคราม 0-4255-1046, -
      -  นายจักกฤษณ์ หาญคำมูล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปลาปาก 0-81954-3657 -
นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 0-5315-2135 0-5315-2137 drr17@drr.go.th
  -  นายเอนก ณัฐโฆษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 0-5315-203 0-5315-2037 chiangrai@drr.go.th
      -  นายศฤงคาร เสนาธรรม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเวียงบูรพา      
      -  นายนิกรณ์ เจริญเกษ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สาย      
  -  นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน 0-5471-6177 0-5471-6200 nan@drr.go.th
  -  นายวรวิทย์ ขัตติโย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา 0-5488-7071 - phayao@drr.go.th
  -  นายไพบูรณ์  เนื่องพืช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่ 0-5464-9711-2 0-5464-9710 phrae@drr.go.th
      -  นายเสรี สอนจิตต์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลอง      
นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 0-3555-0552 0-3555-0553 drr18@drr.go.th
  -  นายนิวาศ  หล่อวัฒนากูล ผู้อำนวยการแขวงนทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 0-3555-5626 0-3555-5627 suphanburi01@drr.go.th
     -  นายจารุวัฒน์  เครือสุวรรณ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านช้าง 0-3548-1462 -  
     -  นายรณฤทธิ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดิมบางนางบวช - -  
  -  นายอะนันท์ ทองเสนอ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 0-3460-0597 0-3460-0598 kanchanaburi@drr.go.th
     -  นายสมเกียรติ   สิงห์รอด ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยกระเจา 0-3467-7284 -  
     -  นายจิตรกร อุปละ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านมะขามเตี้ย      
     -  นายกริชชัย  ธาราเสาวรภย์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททองผาภูมิ 0-3468-5041    
  - นายยงยุทธ์ เพ็งเมือง ผู้อำนวยการแขวงนทางหลวงชนบทนครปฐม 0-3434-0235 0-3434-0238 nakhonpathom@drr.go.th
-  นายทรงธรรม  ทิมคล้าย ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงแสน 0-3437-5150