แจ้งเวียน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดประกาศประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ

และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

คลิกรายละเอียด

 

Thai
วันที่: 
Wednesday, December 28, 2016