อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบโอวาทแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ ประจำปี 2562

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบโอวาทแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ" ประจำปี 2562

(3 ส.ค. 62) นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบโอวาทแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ" ประจำปี 2562 จากรายงานทราบว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรม ที่มาจากทุกสำนัก และแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ เพื่อให้การทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ป้องกันความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน และหวังให้ผู้เข้าอบรมด้านพัสดุได้ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินงาน ตั้งใจรับฟังบรรยายถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จากวิทยากร นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประเทศชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณวิทยากร ที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท การอบรมในครั้งนี้เพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแบะการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับเกียรติจาก คลังจังหวัดระยอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 2 (ชลบุรี) สำนักบริหารกลาง สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักฝึกอบรม มาเป็นวิทยากร บรรยายสรุป โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 227 คน ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรม Star 3 Residence อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Monday, August 5, 2019