สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการบ้านรางม่วง