วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท

 (14 ส.ค. 62) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์กรมทางหลวงชนบท ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จำกัด เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ข้อ 32 เรื่องคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า140 คน ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ ชั้น 9 อาคาร 4 กรมทางหลวงชนบท

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, August 14, 2019