วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบท

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบท

 (14 ส.ค. 62) นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มที่ 5 เพื่อจัดทำแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และการสนับสนุนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) และ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) พร้อมพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาผังเมือง แผนส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการพัฒนาบุคลากรกรม และซ่อมบำรุงเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็น รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่พักอาศัย และระบบสาธารณูปโภค โดยมีคณะทำงานจากศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, August 14, 2019