รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพานบนทางหลวงชนบทเพิ่มเติม