รทช. ตรวจติดตามการจัดทำแผนทช.และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

    รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 1 และตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงาน ทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ,สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ( 7 ก.ย. 60) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 1 และตรวจติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ,สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่าย การดำเนินรายงานข้อมูลข่าวสารเรื่องอุทกภัย และเรื่องร้องเรียนอย่ารวดเร็วก่อนสือโซเชียล แผนการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยสั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินการตามนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม โดยมี นายสานิตย์ ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทอยุธยา

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Thursday, September 7, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก