ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องอนุญาตให้ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)...