ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องยกเว้นการบังคับใชข้อกำหนดระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN)...