ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์