ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ..