กรมทางหลวงชนบท ประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 2562

กรมทางหลวงชนบท ประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 2562 

 (14 ส.ค.62) นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณารวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเวนคืน และความคืบหน้าในการออกพระราชกฤษฎีกา โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, August 14, 2019